Specialister på vårdnadstvist - vi hjälper dig!

Kostnadsfri rådgivning

eller ring oss 08-24 26 10 för fri konsultation

Så här går den juridiska processen till i vårdnadstvister

Att navigera i en vårdnadstvist kan vara en komplex och känslomässigt laddad process. Nedan beskrivs den juridiska processen i Sverige steg för steg:

1. Förberedelse och rådgivning

  • Sök juridisk rådgivning: Det är viktigt att du tidigt i processen söker dig till en jurist som är specialiserad på familjerätt för att få råd och stöd. Juristen kan hjälpa dig att förstå dina rättigheter och skyldigheter samt ge dig en överblick över hur processen ser ut.
  • Förbered dokumentation: Samla in alla relevanta dokument och bevis som stödjer din position i vårdnadstvisten. Detta kan inkludera intyg från skola eller förskola, medicinska utlåtanden, och kommunikation mellan parterna.

2. Medling

  • Försök till medling: Innan ärendet tas upp i domstol är det vanligt att parterna erbjuds medling genom familjerätten. Syftet med medlingen är att ni tillsammans, med hjälp av en neutral medlare, ska komma till en överenskommelse om vårdnaden. Detta steg är frivilligt men starkt rekommenderat.

3. Ansökan till tingsrätten

  • Om medlingen inte leder till en överenskommelse kan du genom din jurist inleda en juridisk process genom att lämna in en stämningsansökan till tingsrätten. I ansökan specificeras vad du begär (t.ex. ensam vårdnad) och på vilka grunder.

4. Förberedelse för rättegång

  • Utbyte av handlingar: Efter att stämningsansökan har lämnats in kommer rätten att begära in yttranden och bevis från båda parter. Det är viktigt att noggrant förbereda de handlingar och bevis som ska presenteras.
  • Förberedande sammanträde: Ibland hålls ett förberedande sammanträde där rätten tillsammans med parterna går igenom vad som kommer att tas upp under huvudförhandlingen.

5. Huvudförhandling

  • Genomförande av rättegången: Under huvudförhandlingen får båda parter möjlighet att presentera sin sak genom muntlig förhandling, vittnesmål och bevisning. Barnets bästa är alltid i fokus och ibland anlitas en särskild barnsakkunnig som kan ge rätten ytterligare perspektiv.

6. Dom

  • Domstolens beslut: Efter huvudförhandlingen fattar domstolen sitt beslut baserat på all tillgänglig information och de bevis som presenterats. Domstolen strävar efter att fatta ett beslut som är till barnets bästa. Beslutet kan överklagas till hovrätten inom en viss tid om någon av parterna är missnöjd med domen.

7. Efter domstolsprocessen

  • Genomförande av domen: När domen vunnit laga kraft måste båda parter följa det som domstolen har beslutat.
  • Uppföljning och anpassning: Ibland kan det vara nödvändigt att återkomma till domstol för att justera vårdnadsarrangemangen baserat på förändrade omständigheter.

Varje vårdnadstvist är unik och processen kan variera beroende på de specifika omständigheterna i fallet. Det är viktigt att ha ett nära samarbete med din jurist genom hela processen för att säkerställa att dina och ditt barns rättigheter tillvaratas på bästa möjliga sätt.

Vi finns här för dig

Välkommen till Advokatfirman Defens, en advokatfirma som specialiserat sig på vårdnadstvister och familjerättsliga ärenden. Din ställning som klient är vår främsta prioritet, och vi är hängivna åt att skydda dina intressen. Vi är alltid redo att bistå dig när du behöver oss.

Kontakta oss

Advokatfirman Defens
Org.nr 556835–3204

Telefon: 08-24 26 10

E-post: [email protected]

Klicka här för direkt kontakt med våra advokater och jurister.

Anmäl dig till nyhetsbrevet

Bra länkar

Brottsofferjouren

Brottsofferjouren är en ideell organisation som erbjuder stöd och rådgivning till brottsoffer, deras närstående samt vittnen. De arbetar för att ge hjälp och information, samt förmedla kontakt med relevanta myndigheter.

Vi hjälper dig igenom den rättsliga processen vid vårdnadstvist.